JOGNYILATKOZAT (ÁSZF)

JOGNYILATKOZAT (ÁSZF)

Az afavisszaigenyles.hu (áfa-visszaigénylőknek készült speciális adatszolgáltató és számlavizsgáló honlap) a feketelista.hu társ honlapja. Az afavisszaigenyles.hu adatszolgáltatója a feketelista.hu honlap. Mindkét honlap tulajdonosa a Feketelista Adatbank Kft.

Fentiek okán a tulajdonos a feketelista.hu honlapon tett jognyilatkozatában foglaltakat ezzel a nyilatkozattal az afavisszaigenyles.hu szolgáltatásra is kiterjeszti.

A vizsgáltak köre:
Az afavisszaigenyles.hu vizsgálatai a cégbírósági nyilvántartásban található adóalanyok körére, a cégbírósági nyilvántartásban és a NAV honlapján róluk megjelenő adatokra terjed ki.

IDŐKORLÁTOK AZ AFAVISSZAIGENYLES.HU-N

A múlt jelenidejűsége

A cégbírósági nyilvántartásban megjelent adatokat – a feldolgozás időigénye miatt – 1 nap késéssel jelenítjük meg (a tegnap megjelent adatokat ma). Az afavisszaigenyles.hu a csőd-, felszámolási és kényszertörlési eljárásokat – a befejezésükre vonatkozó cégbírósági határozat közzétételéig – folyó (a mai napig tartó!) eljárásként kezeli. A törölt adószámokat minden kedden, a nagy összegű adóhiányokat és adótartozásokat a tárgynegyedév utolsó napját követő két-három héten belül jelenítjük meg (utóbbiaknál a NAV közzétételi kötelezettsége 30 napon belüli, eddig ismert közzétételi gyakorlata 2-3 hét).

A mai nap jelenidejűsége

Az afavisszaigenyles.hu-n a „jelenleg”, „most”, ”mai nap” szófordulatok mindig a mai naptári napot jelentik.

FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

Fentiek és különösen az áfatörvény vonatkozó rendelkezései okán áfa-önrevízió benyújtása esetén az afavisszaigenyles.hu-n lefolytatott vizsgálatokat adóalanyoknak kötelező megismételni a behajthatatlan követeléssel érintett bevallás benyújtásának időpontjában!

ELŐFIZETŐI JOGÜGYLET

Az afavisszaigenyles.hu-hoz történő korlátlan hozzáférés előfizetéshez kötött, amelynek bármilyen írásos formában történő megrendelése egyértelműen az ismeretét és elfogadását jelenti a jelen jognyilatkozatban foglaltaknak.

Előfizetői szerződésen az előfizető részéről bármilyen írásos formában az afavisszaigenyles.hu előfizetésére vonatkozó akaratnyilvánításnak a Feketelista Adatbank Kft.-hez történő eljuttatása vagy az afavisszaigenyles.hu első előfizetési időszakra vonatkozó számlájának kiegyenlítése értendő. Az előfizetési díj előre, egy összegben esedékes. A fizetés elindítása visszavonhatatlan jogügylet, a felszámított díjakkal kapcsolatos felelősség az előfizető bankjával tisztázandó.

Az előfizetés – eltérő írásbeli rendelkezésig – határozatlan időtartamra jön létre, folyamatosan hatályban marad az először megrendelt időtartammal és mennyiségekkel. Az előfizetés felmondása bármely fél részéről csak a legutolsó fizetett előfizetési időszak utolsó 30 napjában lehetséges, kizárólag írásban. Ennek elmaradása esetén mind a szolgáltatás, mind a fizetési kötelezettség az előzőleg választott előfizetési időszakkal meghosszabbodik.

ELÁLLÁS

A szolgáltatás használatának kezdetéről a hozzáférési jogosultság létrejötte után a felhasználó dönt. A felhasználót a hozzáférési jogosultság létrejöttétől számított 14 napig indoklás nélküli elállási jog illeti meg. A felhasználónak az elállási szándékát írásban, postai úton vagy e-mailben kell a szolgáltatóval közölnie. A felhasználó általi jogszerű elállás esetén a teljes díj visszautalásra kerül.

Felhasználó a szolgáltatás megkezdésekor elveszíti az elállási jogát.

ÁRUCSERE

Árucsere az afavisszaigenyles.hu vonatkozásában nem lehetséges.

GARANCIÁRA ÉS JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A Feketelista Adatbank Kft. szavatolja, hogy az afavisszaigenyles.hu tartalma összhangban van a hatályos magyar jogszabályokkal. Valamennyi, az afavisszaigenyles.hu-n található adat forrása állami adatbázis, ezért a honlap információinak saját célra történő használatához harmadik személy hozzájárulása nem szükséges.

Az afavisszaigenyles.hu közhiteles állami adatbázisokon alapul, adattartalma szükségszerűen egyezik azok adattartalmával, így az adattartalmak helyességével kapcsolatos felelősség az állami adatbázisok birtokosát, azaz az adatgazdákat (NAV, Cégbíróság stb.) terheli. Az afavisszaigenyles.hu forrásai közérdekű adatként tartalmazzák a honlapon lévő információkat — emiatt a honlapon megjelent információkat csak akkor távolítja el a Feketelista Adatbank Kft., ha az eredeti forrásból (a közhiteles nyilvántartásból) eltávolították.

A Feketelista Adatbank Kft. az afavisszaigenyles.hu adattartalmának hitelessége és pontossága érdekében minden tőle elvárhatót elkövet, és a lehető legnagyobb körültekintéssel jár el, ugyanakkor a tartalom létrehozásához felhasznált források hibájáért, illetve mindazon bekövetkező kárért, amelyek oka a forrásokban fellelhető adatok helytelen tartalma, mindennemű felelősséget kizár.

Azon károk és hátrányok tekintetében, amelyek fentiekkel ellentétes logikájúak, a Feketelista Adatbank Kft. felelősségét, minden jogvitát és anyagi hátrányt kizár.

REKLAMÁCIÓ ÉS JOGORVOSLAT
(panaszügyintézés menete és lehetősége)

Felhasználó az afavisszaigenyles.hu szolgáltatásával részeivel, egészével és körülményeivel kapcsolatban bármikor reklamációval élhet, melynek formája kizárólag e-mail. Az írásos reklamációhoz az ugyfelszolg@afavisszaigenyles.hu e-mail-cím használható. Az írásbeli panaszt a Feketelista Adatbank Kft. a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni.

Elutasító álláspontját a Feketelista Adatbank Kft. indokolni köteles, az indoklás mellett köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság eljárását kezdeményezheti.

Az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a felhasználó számára:

Fogyasztóvédelmi eljárás: Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. A panasztevő lakóhelye szerinti illetékes fogyasztóvédelmi hatóságok listája itt található: www.kormanyhivatal.hu.

Bírósági eljárás: Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

IMPRESSZUM

Név: Feketelista Adatbank Kft.; Felelős kiadó és főszerkesztő: Iklódi András, a Feketelista Adatbank Kft. üv.; Cégjegyzékszám: 01-09-879673; Adószám: 13915519-2-41; Bankszámlaszám: 10700024–44679608–51100005