ÁFA-ÖNREVÍZIÓ ELŐKÉSZÍTÉSE

AZ ÁFA-ÖNREVÍZIÓT MEGALAPOZÓ/KIZÁRÓ IRATOK ELLENŐRZÉSE
A dokumentumokat nem kell a NAV-nak beküldeni!

 
Lé­pés Teendő Dokumentum
1 Az áfanyilvántartás ellenőrzése Vegye elő az ügylet teljesítését igazoló számlát, bizonylatokat, ellenőrizze a teljesítés időpontját és fizetési határidejét
2 Bevallás ellenőrzése Nézze meg a benyújtott bevallást, szerepel-e benne a behajthatat­lansággal érintett ügylet
3 Adófolyószámla ellenőrzése Nézze meg az adófolyószámla-kivonatot, a bevallás esedékességekor volt-e tartozása
4 A behajthatatlan követelés áfanyilván­tartásba vételének feltételeit alátámasztó dokumentum ellenőrzése (9)  
Ha a követelésre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet azt csak részben fedezi… akkor a nemleges foglalási jegyzőkönyv megléte
Ha a követelést a hitelező a csődeljárás, a felszámolási eljárás, az önkormányzatok adósságrendezési eljárása során egyezségi megállapodás keretében elengedte… akkor a bírósági végzéssel jóváhagyott egyezségi megállapodás megléte
Ha a követelésre a felszámoló által adott dokumentum szerint nincs fedezet (és a felszámolás kezdete óta legalább 2 év eltelt)… akkor a felszámolói dokumentum megléte
Ha a követelésre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet… akkor az eljárás befejezéséről, a vagyon­felosztásról rendelkező iratok megléte
5 Adóhatósági értesítés ellenőrzése
KIZÁRÓ OK, HA ILYET KAPOTT
Ellenőrizze, kapott-e a Vevővel kapcsolatosan az adókötelezettség megkerüléséről szóló adóhatósági értesítést a teljesítés időpontjáig bármikor(10).
6 Vevő levélben történő értesítése az adóalap-csökkentésről az utolsó ismert címen (11). A dokumentált (ajánlott, e-mail) levél kelte az önellenőrzés benyújtásának napjáig bármikori lehet.
LEVÉLMINTA ITT
Amennyiben a Vevő időközben jogutód nélkül megszűnt, értesítési kötelezettség természetesen nincs
Az értesítőlevél adattartalma (12): (a behajt­hatatlanság áfatörvény szerinti oka; érintett számla sorszáma; behajthatatlan követelés összege ellenérték – adó bontásban; nyilatkozat az utólagos adóalap-csökkentés érvényesítési szándékról)

ELADÓ JELENÉNEK ÉS VEVŐ MÚLTJÁNAK VIZSGÁLATA AZ ÁLLAMI NYILVÁNTARTÁSOKBAN

Kizárja az áfa-önrevízió lefolytatását, ha alanya volt az ügyletben szereplő Vevő a teljesítés időpontjában, (egyes eljárásoknál az azt megelőző 1 évben bármikor), illetve Eladó jelenleg az alábbi eljárásoknak (13)
Amennyiben már megvizsgáltuk számláját az állami nyilvántartásokban, akkor lépjen a következő fejezetre, ha nem, nyomja meg a számlavizsgálatot vagy számlavizsgálat gombot
Lé­pés Teendő Ellenőrzés egy lépésben
1 csődeljárásban érintettség ellenőrzése
(Vevő is, Eladó is)

KIZÁRÓ OK, HA ÉRINTETT
Az 1–6. lépés EGY LÉPÉSBEN
ELVÉGEZHETŐ INNEN
FIGYELEM: Az áfa-önrevízió tartalmi feltétele az, hogy a Vevő a teljesítés napján (egyes eljárásoknál az azt megelőző 1 évben bármikor), illetve az Eladó pedig jelenleg ne álljon hatálya alatt a bal oldali eljárások egyikének sem.
2 felszámolási eljárásban érintettség ellenőrzése
(Vevő is, Eladó is)

KIZÁRÓ OK, HA ÉRINTETT
3 kényszertörlésben érintettség ellenőrzése
(Vevő is, Eladó is)

KIZÁRÓ OK, HA ÉRINTETT
4 adószám törlésében érintettség ellenőrzése
(Csak Vevő)

KIZÁRÓ OK, HA ÉRINTETT
5 nagy összegű adótartozásban érintettség ellenőrzése
(Csak Vevő)

KIZÁRÓ OK, HA ÉRINTETT
6 nagy összegű adóhiányban érintettség ellenőrzése
(Csak Vevő)

KIZÁRÓ OK, HA ÉRINTETT

A ’65-ÖS NYOMTATVÁNY 06-OS LAPJÁNAK KITÖLTÉSE

Lé­pés Teendő Megjegyzés / dokumentum
1 Töltse ki a ’65-ös nyomtatvány 06-os lapját (14): a) oszlop: az adóalap-csökkentési szándék típusa = „1”
b) oszlop: a behajthatatlan követelésként történő elszámolás indokának a kiválasztása (lásd oldalt az A–D) indokok közül)
c) oszlop: az ellenérték más módon nem térült meg = X
d) oszlop: számla sorszáma
e) oszlop: teljesítés időpontja
f) oszlop: vevő neve, adószáma
g) oszlop: adóalap-csökkentés összege
b) oszlophoz A–D indokok:
A indok: mert a követelésre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet azt csak részben fedezi
B indok: mert a követelést a hitelező a csődeljárás, a felszámolási eljárás, az önkormányzatok adósság­rendezési eljárása során egyezségi megállapodás keretében elengedte
C indok: mert a követelésre a felszámoló által adott dokumentum szerint nincs fedezet (és a felszámolás kezdete óta 2 év minimum eltelt)
D indok: mert a követelésre a felszámolás, az adósság­rendezési eljárás befejezésekor vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet
2 Követelés megtérülése esetén ismételt önellenőrzés
Töltse ki a ’65-ös nyomtatvány 06-os lapját:
a) oszlop: megtérülés miatti adóalapkorrekció típusa = „2”
f) oszlop: vevő neve, adószáma
g) oszlop: megtérített ellenérték/ részellenérték adóval csökkentett összege
Követelés egészének vagy egy részének utólagos megtérülése esetén az adóalap utólagos csökkentése nem alkalmazható, tehát ha már behajt­hatatlanság címén megtörtént az adóalap csökkentése, akkor ismételt önellenőrzés keretében az adóalapot vissza kell korrigálni (15).
3 Töltse ki a ’65-ös nyomtatvány 06-os lapját az 1. lépésénél írtak szerint Ha ellenőrzéssel lezárt időszakot érint a behajthatatlan követelés érvényesítése, akkor ismételt ellenőrzés iránti kérelem kell az új tényekre, körülményekre tekintettel (16)

×
9

áfatörvény 259. § 3/A. pont

259. § E törvény alkalmazásában

3/A. behajthatatlan követelés: termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás alapján keletkezett, követelésként fennálló ellenérték vagy részellenérték adót is tartalmazó összege, amelyet a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója ekként számol el nyilvántartásában az alábbi okok valamelyike alapján:

a) a követelésre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet vagy a talált fedezet azt csak részben fedezi,

b) a követelést a hitelező a csődeljárás, a felszámolási eljárás, az önkormányzatok adósságrendezési eljárása során egyezségi megállapodás keretében elengedte,

c) a követelésre a felszámoló által adott írásbeli igazolás (nyilatkozat) szerint nincs fedezet, feltéve, hogy a felszámolás kezdő időpontja óta legalább 2 év telt el,

d) a követelésre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet,

e) a természetes személyek adósságrendezési eljárása során a bíróság az adóst a fennmaradó adósságai megfizetése alól mentesítő döntést hoz;

×
10

áfatörvény 77. § (7) bekezdés g) pont

(7) Különös tekintettel a rendeltetésszerű joggyakorlás elvére, az adó alapja utólag csökkenthető abehajthatatlan követelésként elszámolt ellenérték egészének vagy részének adót nem tartalmazó összegével a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

a) az adóalany és a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője független felek,

b) az adóalany a termék adóalany beszerzőjét, szolgáltatás igénybevevőjét a (8) bekezdésben meghatározottak szerint előzetesen írásban értesíti, kivéve, ha a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője jogutód nélkül megszűnt,

c) az adóalany nem áll csőd-, felszámolási, vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt a behajthatatlan követeléssel érintett bevallás benyújtásának időpontjában,

d) a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője nem áll csőd-, felszámolási, vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítésének időpontjában,

e) a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője nem szerepel a nagy összegű adóhiánnyal vagy a nagy összegű adótartozással rendelkezők adóhatóság holnapjáról lekérdezhető adatbázisában a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítésének időpontjában és az azt megelőző egy évben,

f) a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének adószáma a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítésének időpontjában nincs törölve,

g) az állami adó- és vámhatóság a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítésének időpontjáig nem adott tájékoztatást az adóalany részére a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő adókötelezettsége teljesítésének megkerüléséről,

h) a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértéke megtérítésének esedékessége óta legalább egy év eltelt, kivéve, ha a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítésre, szolgáltatásnyújtásra vonatkozó polgári jogi igényekre alkalmazandó elévülési idő nem haladja meg az egy évet,

i) a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértéke más módon nem térült vagy térül meg.

×
11

áfatörvény 77. § (7) bekezdés b) pont

(7) Különös tekintettel a rendeltetésszerű joggyakorlás elvére, az adó alapja utólag csökkenthető a behajthatatlan követelésként elszámolt ellenérték egészének vagy részének adót nem tartalmazó összegével a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

a) az adóalany és a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője független felek,

b) az adóalany a termék adóalany beszerzőjét, szolgáltatás igénybevevőjét a (8) bekezdésben meghatározottak szerint előzetesen írásban értesíti, kivéve, ha a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője jogutód nélkül megszűnt,

c) az adóalany nem áll csőd-, felszámolási, vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt a behajthatatlan követeléssel érintett bevallás benyújtásának időpontjában,

d) a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője nem áll csőd-, felszámolási, vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítésének időpontjában,

e) a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője nem szerepel a nagy összegű adóhiánnyal vagy a nagy összegű adótartozással rendelkezők adóhatóság holnapjáról lekérdezhető adatbázisában a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítésének időpontjában és az azt megelőző egy évben,

f) a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének adószáma a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítésének időpontjában nincs törölve,

g) az állami adó- és vámhatóság a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítésének időpontjáig nem adott tájékoztatást az adóalany részére a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő adókötelezettsége teljesítésének megkerüléséről,

h) a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértéke megtérítésének esedékessége óta legalább egy év eltelt, kivéve, ha a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítésre, szolgáltatásnyújtásra vonatkozó polgári jogi igényekre alkalmazandó elévülési idő nem haladja meg az egy évet,

i) a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértéke más módon nem térült vagy térül meg.

×
12

áfatörvény 77. § (8) bekezdés

(8) Az előzetes írásbeli értesítésnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) a behajthatatlan követelésként történő elszámolás oka,

b) azon számla sorszáma, amely az adóalap-csökkentéssel érintett termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást tartalmazza,

c) a behajthatatlan követelés összege (ellenérték vagy részellenérték, valamint az arra jutó adó összege szerinti bontásban), és

d) nyilatkozat arról, hogy a c) pont szerint megjelölt ellenérték adót nem tartalmazó összegével az adóalany az adó alapját utólag csökkenti.

×
13

áfatörvény 77. § (7) bekezdés c)-f) pont

(7) Különös tekintettel a rendeltetésszerű joggyakorlás elvére, az adó alapja utólag csökkenthető a behajthatatlan követelésként elszámolt ellenérték egészének vagy részének adót nem tartalmazó összegével a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

a) az adóalany és a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője független felek,

b) az adóalany a termék adóalany beszerzőjét, szolgáltatás igénybevevőjét a (8) bekezdésben meghatározottak szerint előzetesen írásban értesíti, kivéve, ha a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője jogutód nélkül megszűnt,

c) az adóalany nem áll csőd-, felszámolási, vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt a behajthatatlan követeléssel érintett bevallás benyújtásának időpontjában,

d) a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője nem áll csőd-, felszámolási, vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítésének időpontjában,

e) a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője nem szerepel a nagy összegű adóhiánnyal vagy a nagy összegű adótartozással rendelkezők adóhatóság holnapjáról lekérdezhető adatbázisában a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítésének időpontjában és az azt megelőző egy évben,

f) a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének adószáma a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítésének időpontjában nincs törölve,

g) az állami adó- és vámhatóság a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítésének időpontjáig nem adott tájékoztatást az adóalany részére a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő adókötelezettsége teljesítésének megkerüléséről,

h) a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértéke megtérítésének esedékessége óta legalább egy év eltelt, kivéve, ha a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítésre, szolgáltatásnyújtásra vonatkozó polgári jogi igényekre alkalmazandó elévülési idő nem haladja meg az egy évet,

i) a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértéke más módon nem térült vagy térül meg.

×
14

áfatörvény 77. § (9) bekezdés

(9) Az adóalany köteles a bevallással egyidejűleg az erre a célra rendszeresített nyomtatványon az adóhatóság részére nyilatkozni a behajthatatlan követelésként történő elszámolás okáról, azon számla sorszámáról, amely az adóalap-csökkentéssel érintett termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást tartalmazza, az adóalap-csökkentés összegéről, az adóalany termékbeszerző, szolgáltatás igénybevevő nevéről és adószámáról, valamint a (7) bekezdés i) pontjában foglalt feltétel teljesüléséről.

×
15

áfatörvény 77. § (10) bekezdés

(10) Amennyiben az adóalap (7) bekezdés szerinti csökkentését követően a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója részére a behajthatatlan követelésként elszámolt ellenérték egészét vagy annak egy részét megtérítik, a megtérített ellenérték vagy részellenérték adóval csökkentett összegének erejéig az adóalap utólagos csökkentése nem alkalmazható. Az adóalany köteles a bevallással egyidejűleg az erre a célra rendszeresített nyomtatványon az adóhatóság részére nyilatkozni a megtérített ellenérték vagy részellenérték adóval csökkentett összegéről, valamint az adóalany termékbeszerző, szolgáltatás igénybevevő nevéről és adószámáról.

×
16

Air. (2017. évi CLI. tv.) 92. § b) pont

92. § Adóellenőrzéssel lezárt bevallási időszak tekintetében az adó, költségvetési támogatás ismételt vizsgálatára kerülhet sor

a) ha az elsőfokú adóhatóság a korábbi ellenőrzés megállapításának végrehajtását vizsgálja (utóellenőrzés),

b) az adózó kérelmére, ha az adózó által feltárt új tény, körülmény tisztázása a korábbi ellenőrzés megállapításainak megváltoztatását eredményezné, feltéve, hogy az új tény, körülmény korábban nem állt és jóhiszemű eljárás esetén nem állhatott az adózó rendelkezésére, illetve arról az adózó nem tudott és jóhiszemű eljárás esetén nem is tudhatott,

c) ha az adóhatóság rendelkezésére álló adatok alapján az ismételt ellenőrzés eredménye ellátási jogosultságot teremt, vagy

d) felülellenőrzés keretében.